Modlitby 22. týden, 25.– 31. května 2020

texty pro neděli 31. května 2020 – Hod Boží svatodušní

První čtení z Písma: Skutky 2, 1-11 (1-7a)

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se.

 

            Otče, shromáždil jsi nás do společenství církve, abychom svědčili o Tvých skutcích.

            Propojuješ nás svým Duchem a my i přes údiv a posměch světa, nacházíme sílu.

            Prosíme, dej, ať si v církvi dobře rozumíme a ve sjednocení přinášíme požehnání světu.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 22. týden, 25.– 31. května 2020“

Modlitby 21. týden, 18.– 24. května 2020

texty pro neděli 24. května 2020 – 6. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 1, 6-14 (1,6-11)

Ti, kteří byli s Ježíšem, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

            Pane, jsme odváděni od přítomnosti, hledíme do budoucna a minulosti v zajetí svých představ.

            Díky Tobě poznáváme, že vskutku není naší věcí nic jiného, než žít spolu s Tebou.

            Prosíme, posiluj církev, ať nežije minulostí, ani v zasněném příštím a těší se z každého okamžiku.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 21. týden, 18.– 24. května 2020“

MODLITBA ZA LIDSTVO

Různá modlitba – společný úmysl. Patriarcha CČSH Tomáš Butta, předseda ERC Daniel Ženatý, rabín Michael Dushinsky, farářka Martina Viktorie Kopecká a další představitelé církví a náboženských společností se budou dne 14. května od 19 hodin společně modlit v MODLITBĚ ZA LIDSTVO, za ukončení pandemie COVID-19. Modlitba bude živě přenášená na youtube hnutí Fokoláre: https://www.youtube.com/channel/UCu__HMcSUmIJjQoUFUQ7vrg

Prosím, ať dnes lépe vidím, ať vidím lépe než včera – modlitba biskupa Pavla

Nebeský Otče, děkuji Ti za další ráno – další den. Mé oči vnímají světlo a svět jaký je. Děkuji za to, že smím rozlišit světlo od tmy, vidět známé i lidi neznámé. Ne vždy však vidím vše zřetelně a ostře, můj pohled bývá rozmazaný a neurčitý, jsem jen člověk.
Prosím, ať dnes lépe vidím, ať vidím lépe než včera. Dej, ať nevnímám pouze to, co mám před očima. Prosím o Tvého Ducha, ať jsem propojen s Tebou a vidím více svým srdcem i do srdcí druhých v Tvém pokoji…
(1. Samuelova 16,7b) Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.“

Noc kostelů ve Dvoře Králové nad Labem

Noc kostelů bude „až“ za měsíc, ale my vás už teď s radostí zveme 😁

12. června 2020 od 15.55 do 23.00 za dodržení všech předepsaných hygienických předpisů je v plánu:

15.55 hod. Noc kostelů zahájí zvon „Jeroným Pražský“

16.00 hod. zazní koncert pro lesní roh a varhany Jakuba Rojka a Miroslava Baklíka

18.00 hod. Pro potěšení zazpívá Cantus Jaroměř lidové písně v krásných úpravách, pro pobavení živé spirituály a pro poučení klasickou hudbu českých skladatelů.

21.00 hod. zazní koncert Královédvorského chrámového sboru

V modlitebně sboru budou připraveny kvízy pro děti. Za správné vyluštění je čeká sladká i poučná odměna.