Modlitby 32. týden, 3. – 9. srpna 2020

texty pro neděli 10. srpna 2020 – 10. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: 1. Královská 19, 9a.11-15 (+16.19)

Eliáš vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas řekl: „Co tu chceš, Eliáši?“ Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“

 

            Hospodine, Tvé slovo je nenásilné, nepozorovaně působí a tvoří každý nový den.

            Tvé slovo je tiché a jemné a my jej ve vzácných chvílích vnímáme.

            Děkujeme, že si nás stále povoláváš ke službě a prosíme o posilu ve všech nových úkolech.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 32. týden, 3. – 9. srpna 2020“

Modlitby 31. týden, 27. července – 2. srpna 2020

texty pro neděli 2. srpna 2020 – 9. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 55, 1-3

Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.

 

            Hospodine, zveš i nás do svého království. Naše představy o zajištění života smíme opouštět a o to víc můžeme se spoléhat na život s Tebou.

            Děkujeme za Krále Krista a prosíme, ať jeho milosrdenství stále obnovuje nitro naše i celého světa.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 31. týden, 27. července – 2. srpna 2020“

Dej, ať je naše srdce dnes moudřejší – modlitba bratra biskupa Pavla

Hospodine i našim snem je mít srdce vnímavé tak, abychom slyšeli Tvou vůli. Rozlišit dobro od zla i v denních „maličkostech“ je uměním, jemuž se stále jen učíme. Proto Tě prosíme, dej, ať je naše srdce dnes moudřejší a rozumnější víc, než bylo včera.
(1. Královská 3,9a) Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Pozvání mladých na setkání je dobrou příležitostí k evangelizaci i osvěžení Vašich sborů

Milé sestry a milí bratři v Kristu,
 
dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o motivaci všech členů z Vámi spravovaných náboženských obcí, aby oslovili mladé ve svých rodinách a okolí a pozvali je na již tradiční celocírkevní setkání mladých z CČSH a jejich přátel. Tentokrát se setkáme v Hradci Králové, ve sboru kněze Ambrože.  Pozvání mladých na setkání je dobrou příležitostí k evangelizaci i osvěžení Vašich sborů. Tentokrát budeme slavit narozeniny naší církve.
 

Husiti Jaroměř

6. července jsme si v Husově sboru v Jaroměři při ekumenické bohoslužbě připomněli s ostatními církvemi Jaroměře, Josefova a České Skalice 605.výroční mučednické smrti Mistra Jana Husa.

Církev československá husitská nese svůj nynější název od roku 1971

Církev československá husitská nese svůj nynější název od roku 1971. V letech 1948 až 1989 se musela církev vyrovnávat s ateismem a totalitním komunistickým režimem, kdy byla její činnost silně omezována. Bylo to pro ni složité období, a tak se v roce 1971 rozhodla vyjádřit svou zakotvenost v duchovním pozadí a doplnila svůj název o přívlastek „husitská“.

Co je nového v Rychnově?

V předvečer Husova svátku se konal v naší náboženské obci Večer pro M. J. Husa. Programu předcházelo uvedení nové Husovy zvoničky Dobré vůle. Je na ní nápis:

100 let Církve československé husitské (1920-2020) 80 let Husova sboru v Rychnově nad Kněžnou

17 let partnerství se saskou evangelickou církví  Schoenfeld – Weissig

605 let od upálení M. J. Husa

2020 – rok koronavirové pandemie :  pomáháme potřebným, modlíme se za svět, za všechny lidi dobré vůle

Zvonička stojí před Husovým sborem (nápisem na fasádě) naproti Husově lípě.

Pokračovat ve čtení „Co je nového v Rychnově?“